Disclaimer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Van Heeswijk Administraties geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vanheeswijkadministraties.nl. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Op het gebruik van de website www.vanheeswijkadministraties.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Van Heeswijk Administraties stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Elektronische communicatie
U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt. Van Heeswijk Administraties garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Informatie; hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Van Heeswijk Administraties betracht altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze website. Dit betekent echter niet, dat Van Heeswijk Administraties kan garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

Aansprakelijkheid
Van Heeswijk Administraties is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van www.vanheeswijkadministraties.nl geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Privacy
Van Heeswijk Administraties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Van Heeswijk Administraties verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Van Heeswijk Administraties worden verstrekt via de website van Van Heeswijk Administraties of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Toepasselijk recht
Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © [year] Van Heeswijk Administraties

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Van Heeswijk Administraties Papendrecht.